Na czym polega zasada bilansowa?
Na czym polega zasada bilansowa?

Na czym polega zasada bilansowa?

Zasada bilansowa jest jednym z fundamentalnych założeń rachunkowości, której celem jest zapewnienie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to zasada, która określa, jak przedsiębiorstwo powinno prezentować swoje aktywa, pasywa i kapitał własny w bilansie.

Aktywa

Aktywa to wszystkie zasoby, które przedsiębiorstwo posiada i które przynoszą mu korzyści w przyszłości. Mogą to być na przykład nieruchomości, maszyny, samochody, zapasy czy należności od klientów. Zasada bilansowa nakazuje przedstawienie aktywów w bilansie według ich wartości, czyli zgodnie z zasadą ostrożności. Oznacza to, że aktywa powinny być przedstawione w bilansie po ich kosztach nabycia lub kosztach wytworzenia, a nie po ich ewentualnej wartości rynkowej.

Pasywa

Pasywa to zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów. Mogą to być na przykład kredyty bankowe, zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia do wypłacenia pracownikom czy zobowiązania podatkowe. Zasada bilansowa nakazuje przedstawienie pasywów w bilansie według ich terminu wymagalności. Oznacza to, że zobowiązania, które mają być spłacone w najbliższym czasie, powinny być przedstawione jako krótkoterminowe, natomiast te, które będą spłacane w dłuższym okresie, jako długoterminowe.

Kapitał własny

Kapitał własny to różnica między aktywami a pasywami. Oznacza to, że jest to część majątku przedsiębiorstwa, która należy do jego właścicieli. Zasada bilansowa nakazuje przedstawienie kapitału własnego jako ostatniego elementu bilansu. Jest to tzw. równanie bilansowe, które mówi, że aktywa są zawsze równe sumie pasywów i kapitału własnego.

W praktyce zasada bilansowa jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwom prezentację swojej sytuacji finansowej w sposób przejrzysty i zgodny z obowiązującymi standardami rachunkowości. Dzięki temu inwestorzy, kredytodawcy i inni zainteresowani mogą łatwiej ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa i podjąć odpowiednie decyzje.

Zasada bilansowa polega na równoważeniu aktywów i pasywów w bilansie przedsiębiorstwa.

Link do strony: https://www.fastcars.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here