Przypomnijmy sobie sytuację gdy po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego (PIT) mamy zwrot nadpłaconego podatku. Dodatkowa gotówka do wydania, której się nie spodziewaliśmy. Pomyślmy, co by było gdybyśmy mogli jednocześnie zainwestować pieniądze na naszą przyszłą emeryturę i dodatkowo odliczyć je od dochodu w zeznaniu rocznym? Dostalibyśmy jeszcze większy zwrot nadpłaconego podatku. Taką możliwość daje ulga podatkowa IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Co to jest IKZE?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rodzaj oferty, dzięki której możemy inwestować w różne produkty finansowe. Zostało tak skonstruowane by powiększać nasz kapitał, z którego korzystać będziemy na emeryturze. Możemy dzięki niemu za pośrednictwem instytucji prowadzącej nasze konto inwestować w instrumenty finansowe takie jak np. akcje spółek, obligacje, bony i inne papiery wartościowe. Posiadacz IKZE korzysta podwójnie. Po pierwsze uzyskane zyski z inwestycji w ramach IKZE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych (tzw. 19% podatek Belki). Po drugie kwoty wpłacone na to konto, mogą zostać odliczone od dochodu, oznacza to, że zapłacimy mniejszy podatek.

Ile możemy odliczyć?

Każda osoba osiągająca dochód, może od podstawy opodatkowania odliczyć pieniądze wpłacone na IKZE. Maksymalny limit wpłat na konto, jest ustalany z góry na każdy rok kalendarzowy. Wynosi on zawsze 120% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednocześnie limit ten nie może być niższy, niż za rok ubiegły. Limit na 2017 rok wynosi 5.115,60 zł i tyle możemy odliczyć w zeznaniu rocznym.

Kiedy skorzystamy z ulgi IKZE?

Ulgę możemy zastosować wyłącznie do wpłat dokonanych w danym roku podatkowym. Jeśli uzyskaliśmy dochód mniejszy, niż kwota jaką wpłaciliśmy, wówczas odliczamy tylko kwotę do wysokości uzyskanego dochodu. Dodatkowo należy pamiętać, że ulgi nie możemy przekazać współmałżonkowi. W przypadku wspólnego rozliczania się, najpierw każdy małżonek rozlicza wpłatę na swoje IKZE, a następnie sumuje się dochody.

Jak wypełnić deklaracje PIT?

Kwotę odliczenia dzięki wpłatom na IKZE, wpisujemy w różne deklaracje, w zależności od sposobu uzyskiwania dochodu:

  • PIT-37 Podatnicy, którzy otrzymują dochód z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych i rozliczają się wg skali podatkowej 18 i 32%. Są to osoby, które otrzymują wynagrodzenie netto, a zaliczkę na poczet podatków płaci za nich pracodawca czy zleceniodawca. Rozliczają się samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko. Deklaracja musi być złożona do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W PIT-37 dokonujemy odliczenia w pozycji 105 i/lub 106 w sekcji D „Odliczenia od dochodu”. Dodatkowo w załączniku PIT/O, w części B „Odliczenia od dochodu (przychodu) – inne niż wykazane w załącznikach PIT/D lub PIT/BR  lub bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych” w rubryce nr 7 „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego” wypełniamy pozycje 29 i/lub 30.

  • PIT-28 Podatnicy, którzy osiągają przychód z najmu, dzierżawy oraz osoby rozliczające się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Deklaracja musi być złożona do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Wypełniamy załącznik PIT/O w części B i rubryce nr 7 pozycje 29 i/lub 30. Następnie pozycję 71 w deklaracji PIT-28 w części D.1 „Odliczenia od przychodów na podstawie art. 11 ustawy”.

  • PIT-36 dla osób , które prowadzą działalność gospodarczą (firmę) i rozliczają się wg skali podatkowej: 18% lub 32%. Deklaracje składamy do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Wypełniamy pozycje 159 i/lub 160 w części F „Odliczenia od dochodu/zwolnienie”, a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 29 i/lub 30;

  • PIT-36L wypełniają podatnicy którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się wg podatku liniowego, czyli stałego w wysokości 19%. Deklaracja musi być złożona do Urzędu Skarbowego do końca kwietnia.

Wypełniamy pozycję 26 w części E „Odliczenie strat, składek na ubezpieczenia społeczne, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i kosztów kwalifikowanych”. Do PIT-36L  nie dołącza się informacji PIT/O.

Wysokość ulgi podatkowej IKZE

Jak obliczyć ulgę podatkową w IKZE? Obowiązujący limit na 2017r. wynosi: 1,2*4.263zł = 5.115,60 zł. Osoba, która wpłaci maksymalną kwotę na IKZE, w zależności od sposobu rozliczania zyska mniejszy podatek o kwotę:

  • 920,81 zł – podatek dochodowy w wysokości 18%;
  • 1.636,99 zł – podatek dochodowy w wysokości 32% ;
  • 971,96 zł – podatek liniowy 19%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here