Obowiązkowy split payment od listopada

Mechanizm podzielonej płatności, określany również mianem split payment, będzie obowiązkowy dla większości przedsiębiorstw już od 1 listopada 2019 r. Wspomniana zmiana przewidziana została w rządowym projekcie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, została uchwalona na posiedzeniu Sejmu 19 lipca 2019 r.

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie, na potrzeby którego każdy podatnik podatku VAT będzie miał dwa rachunki bankowe – podstawowy oraz VAT. Rachunek VAT jest wydzielany przez bank w ramach prowadzonego rachunku podstawowego przedsiębiorcy. W przypadku, gdy podatnik posiada kilka rachunków podstawowych, do każdego z nich zostaje otwarty rachunek VAT.

Po dokonaniu zapłaty za towar należność trafia na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Następnie bank dzieli ją na dwie kwoty: netto i podatek VAT. Kwota netto zostaje na rachunku dostawcy, natomiast podatek VAT trafia na wspomniany już rachunek VAT. Należy dodać, iż dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony. Nie mniej istotnym jest fakt, iż opisywana metoda płatności może być stosowana jedynie w przypadku transakcji pomiędzy dwiema firmami.

Zgodnie z założeniami ustawy, mechanizm split payment obejmować będzie płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których:

  • jednorazowa wartość będzie przekraczała będzie kwotę 15 000 zł lub równowartość w/w kwoty w obcej walucie. Transakcje o wartości niższej niż 15 000 zł podlegać będą rozliczaniu na ogólnych zasadach,
  • przedmiotem są towary takie m.in. węgiel kamienny, węgiel brunatny (lignit), koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych etc. Szczegółowy wykaz towarów i usług zawarty został w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dołączonym do projektu. W praktyce będzie on dotyczył większości firm.

Dodać należy, iż zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności przewidują również możliwość dokonania zapłaty z rachunku VAT m.in. składek ZUS, podatku VAT od importu, akcyzy, cła oraz podatku dochodowego.

Sankcje 

Zgodnie z brzmieniem art. 106e ust. 1 pkt 18 znowelizowanej ustawy, na fakturach o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł i obejmujących towary lub usługi wymienione w załączniku nr. 15 należy umieścić oznaczenie w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takowego będzie skutkować sankcją w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze.

Zalety mechanizmu podzielonej płatności

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, takowy nastąpi w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwala także uniknąć odpowiedzialności solidarnej w przypadku transakcji z nieuczciwym kontrahentem.

Wpływ na systemy finansowo – księgowe

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności będzie wiązało się z koniecznością dokonania korekt w modelach wykonywania transakcji i systemach finansowo – księgowych.

Zmiana w systemach elektronicznej bankowości wynika tego, iż płatności muszą być dokonywane w wartościach netto i VAT oddzielnie (i podobnie księgowane). Dotyczy to każdego przedsiębiorstwa, które wykorzystuje systemy elektronicznej wymiany danych z bankami, a więc wysyła płatności za zobowiązania i otrzymuje płatności za należności.

W związku z powyższym warto sięgnąć po program firmy Hogart – Split Payment, stanowiący rozwiązanie powyższego problemu. Jest to sprawdzony program współpracujący z większością systemów księgowych na rynku. Więcej o programie można się dowiedzieć na stronie Hogart.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here