Wartość jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oblicza się codziennie, a wartość aktywów funduszy zamkniętych – z częstotliwością określoną w statucie. Notowania funduszy ustala depozytariusz, czyli wybrany bank spełniający wymagania ustawodawcy do tej roli.

Fundusze inwestycyjne otwarte dają możliwość łatwego wpłacania środków i ich odzyskiwania, to inwestycje krótkotrwałe i obarczone niewielkim ryzykiem. Fundusze inwestycyjne zamknięte pozwalają kupować i sprzedawać certyfikaty inwestycyjne tylko w terminach określonych w statutach, np. raz na miesiąc lub raz na kwartał. Wiąże się to z wyceną funduszy inwestycyjnych.

Wycena funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych – częstotliwość

Notowania funduszy inwestycyjnych publikowane są np. na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Częstotliwość notowań jest uzależniona od rodzaju funduszu oraz jego statutu. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych wycenia się codziennie.

Wartość aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego oblicza się w terminach, o których jest mowa w statucie funduszu, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Kto i jak wycenia fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny wycenia aktywa, którymi zarządza, opierając się na ich wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej (wykorzystywanej do ustalenia wartości aktywów). Ustala też zobowiązania. Rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego prowadzi bank, który może pełnić rolę depozytariusza, ponieważ spełnia wymagania stawiane przed nim przez ustawodawcę.

W funduszu inwestycyjnym otwartym oblicza się wartość jednostki uczestnictwa, dzieląc wartość netto aktywów przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w dniu wyceny. Natomiast fundusz inwestycyjny zamknięty oblicza wartość aktywów oraz wartość aktywów netto, opierając się na liczbie istniejących certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny.

W przypadku FIZ, czyli funduszu inwestycyjnego zamkniętego, prawo stanowi, że wycena aktywów funduszu powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 3 miesiące oraz minimum 7 dni przed rozpoczęciem zapisów na certyfikaty w kolejnej emisji. Statut określa, jak często fundusz powinien dokonywać wyceny aktywów.

Wycena papierów wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych odbywa się na podstawie aktualnych kursów giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (lub innych giełdach w przypadku funduszy zagranicznych). Papiery wartościowe spółek nienotowanych na giełdzie wycenia się na podstawie raportów finansowych tych podmiotów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here